Garancije

Koliko traju garancije na proizvode?

Po odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Prodavac je dužan da kupcu isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Zakon propisuje odgovornost Prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača, odnosno od dana predaje robe potrošaču. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Dakle, ako ste kupili proizvod koji ima određeni nedostatak, a koji je postojao u trenutku kupovine od prodavca, i uočili ste ga u periodu od dve godine nakon toga, imate pravo da izjavite reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih zakonskih prava. Za Prodavca ovo predstavlja zakonske obaveze, pa se ovaj tip garancije može nazvati i "zakonskom garancijom".

Šta da učinim da bi mi garancija na kupljeni proizvod postala punovažna?

Garanciju je potrebno potvrditi. To u konkretnom slučaju znači da ćemo vam nakon kupovine garantni list overiti žigom prodajnog mesta i upisati datum kupovine od kojeg počinje da teče garantni rok. Da bi garancija bila ispravna potrebno je uz garantni list priložiti i račun o kupovini.

Proizvod treba na servis. Da li da ga nosim Emmezeti ili direktno serviseru?

Proizvod možete dostaviti direktno serviseru ili Emmezeti. Vreme potrebno za servis će biti uveliko skraćeno ako proizvod dostavite direktno serviseru. Ovlašćenog servisera za svoj proizvod možete lako naći u garantnom listu.

Gde se nalaze servisi?

Uslov da se određena roba nađe na policama Emmezete je da dobavljač koji nam je isporučuje ima razgranatu mrežu servisa u Srbiji. Kao trgovac, na žalost, ne možemo da garantujemo prisustvo servisa u svakom delu grada, ali zakoni u ovom slučaju štite potrošače i propisuju da u garancije ulaze i poštanski troškovi koje bi kupac mogao imati zbog prostorne udaljenosti samog servisa.

Najbliži serviser i najbliži Emmezetin objekat su prilično udaljeni od mene a proizvodu treba servis?

Proizvod možete poslati poštom na adresu servisera. Ako je proizvod u garantnom roku poštanske troškove snosi dobavljač, tj. serviser.

Na proizvodu piše da ima produženu garanciju, šta to znači?

Pored ovoga, u dogovoru sa pojedinim dobavljačima, za određene proizvode se izdaje i posebna garancija, kod koje se rokovi od dve godine produžuju, pa neki proizvodi koje možete kupiti kod nas imaju garanciju do čak 5 godina. Budući da postoji veliki broj ovakvih proizvoda, prilikom kupovine prodavac će vas uvek informisati o garantnom roku za svaki pojedinačni proizvod, a isto tako sva dokumentacija koja prati proizvod sadrži ovaj bitan podatak – iz tog razloga čuvajte garantne listove. To je tzv. "Ugovorna garancija". Bitno je da znate da se ona izdaje dobrovoljno i da vam njome davalac garancije obećava dodatne pogodnosti u vezi sa kupljenim proizvodom. Na kraju, veoma je važno da znate da ova garancija ne isključuje niti utiče na vaša prava, kao potrošača, koja proizilaze iz zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru.