Reklamacije

Reklamacije

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača, odnosno od dana predaje robe potrošaču. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na potrošača pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Dakle, ukoliko ste Vi potrošač (u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača), i proizvod koji ste kupili ima određeni nedostatak koji je postojao u trenutku preuzimanja tog proizvoda od prodavca, a uočili ste ga u periodu od 2 (dve) godine nakon toga, imate pravo da izjavite reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih zakonskih prava.

Od prodavca imate pravo da zahtevate da se uočeni nedostatak otkloni opravkom ili zamenom, u primerenom roku. Ako otklanjanje nesaobraznosti ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku, ukoliko opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Vas zbog prirode robe i njene namene, ili otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, tada možete zahtevati odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora.

Imajte u vidu da, ukoliko je nedostatak uočen u prvih 6 (šest) meseci nakon preuzimanja proizvoda od prodavca, imate pravo da birate između zahteva za da se nedostatak otkloni zamenom ili umanjenjem cene, a imate i opciju da raskinete ugovor. Popravka proizvoda moguća je samo uz Vašu izričitu saglasnost.

Ukoliko se, nakon prve popravke proizvoda, opet pojavi određeni nedostatak, imate pravo da zahtevate zamenu proizvoda, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskinete ugovor. Ponovna popravka je moguća samo uz Vašu izričitu saglasnost.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Reklamaciju možete izjaviti usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Prilikom izjavljivanja reklamacije prijem iste će Vam biti bez odlaganja potvrđen (izdavanjem pisane potvrde ili elektronskim putem), a biće Vam saopšten i broj pod kojim je Vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Na Vašu reklamaciju ćemo Vam odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njenog prijema, pisanim ili elektronskim putem. Odgovor na reklamaciju sadržaće odluku da li se Vaša reklamacija prihvata ili ne, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 (petnaest) dana, odnosno 30 (trideset) dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, obavestićemo Vas produžavanju roka za rešavanje Vaše reklamacije i obavestićemo Vas u kom dodatnom rok će se reklamacija rešiti, kao i zatražiti Vašu saglasnost za to. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Vraćanje proizvoda bez nedostatka

U situacijama kada želite da vratite određeni proizvod, koji je u potpunosti ispravan i bez nedostataka je, a isti ste kupili u nekom od naših prodajnih mesta, ovo možete učiniti pod uslovom da nije prošlo više od 7 (sedam) dana od dana kupovine (za članove Emmezeta kluba rok je 30 dana od kupovine), da proizvod ima originalnu ambalažu, da nije upotrebljavan, a tom pirlikom nam morate dostaviti i dokaz o kupovini proizvoda (fiskalni račun, slip i sl.). Po ispunjenju ovih uslova, proizvod ćemo Vam zameniti za neki drugi proizvod po vašem izboru, u vrednosti vraćenog proizvoda ili većoj uz doplatu. Ovo pravilo ne važi za knjige, DVD/CD, kompjuterske igre, kompjuterske programe (sofver) i tehničke uređaje.

U slučaju da ste proizvod kupili preko naše internet prodavnice primenjuju se posebna pravila, koja su sadržana u našim Opštim uslovima prodaje u internet prodavnici, a koji se nalaze u odeljku "Opšti uslovi prodaje u internet prodavnici".

U slučaju da ste proizvod kupili u nekom od naših maloprodajnih objekata primenjuju se pravila koja su sadržana u našim Uslovima prodaje i isporuke, a koji se nalaze u odeljku "Uslovi prodaje i isporuke".

Prijavite se na besplatan newsletter

kako bi uvek bili u toku s najnovijim akcijama i ponudama!